luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le  luat nguyen le
Tư vấn: 0972 17 55 66 - 0986 68 08 68
 (028) 36.36.37.38

Thông tư 03/2013/TT-NHNN quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 03/2013/TT-NHNN

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2013

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam s 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật các tổ chức tín dng s 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng;

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư quy định v hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định về hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Trung tâm Thông tin tín dụng làm đầu mối (Credit Information Centre, sau đây gọi là CIC) bao gồm:

1. Cung cấp thông tin tín dụng cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;

2. Xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng;

3. Khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng;

4. Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Vụ, Cục, đơn vị thuộc bộ máy tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).

2. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Khách hàng vay.

4. Tổ chức, cá nhân có liên quan.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Hoạt động thông tin tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là hoạt động cung cấp, xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng và khai thác, sử dụng sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng (sau đây gọi là hoạt động thông tin tín dụng).

2. Thông tin tín dụng là các thông tin về khách hàng vay và những thông tin liên quan đến khách hàng vay tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

3. Thông tin nhận dạng là các thông tin nhằm xác định rõ về một khách hàng vay và phân biệt được với khách hàng vay khác.

4. Khách hàng vay là tổ chức, cá nhân hoặc chủ thể khác theo quy định của pháp luật, có quan hệ tín dụng với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

5. Sản phẩm thông tin tín dụng là báo cáo thông tin, ấn phẩm do CIC tạo lập, cung cấp cho tổ chức, cá nhân trên cơ sở thông tin tín dụng thu thập được.

6. Dịch vụ thông tin tín dụng là việc cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng và các tiện ích khác của CIC cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức khác và cá nhân có nhu cầu.

7. Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia là tập hợp các loại dữ liệu, sản phẩm thông tin tín dụng được quản lý, lưu giữ, khai thác sử dụng trên hệ thống công nghệ thông tin của CIC.

8. Tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống thông tin tín dụng (sau đây gọi là tổ chức tự nguyện) bao gồm:

a) Ngân hàng Phát triển Việt Nam, công ty có chức năng mua bán nợ, công ty quản lý nợ và khai thác tài sản, công ty thông tin tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm, chứng khoán;

b) Tổ chức trong và ngoài nước tham gia tài trợ tín dụng tại Việt Nam hoặc có nhu cầu cấp tín dụng cho tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài;

c) Tổ chức khác có nhu cầu tham gia hệ thống thông tin tín dụng và được CIC chấp thuận.

9. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay là thông tin về: nợ xấu; vi phạm nghĩa vụ thanh toán; các hành vi vi phạm pháp luật; bị khởi kiện; bị khởi tố và các thông tin bất lợi khác ảnh hưởng đến kết quả đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng vay.

10. Đơn vị sử dụng là các tổ chức có đăng ký hoặc ký hợp đồng khai thác dịch vụ thông tin tín dụng với CIC.

11. Người sử dụng là những cá nhân thuộc các tổ chức quy định tại khoản 10 Điều này và khách hàng vay là cá nhân được CIC cấp tài khoản truy cập hệ thống công nghệ thông tin của CIC để cung cấp thông tin, khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng.

Điều 4. Mục đích của hoạt động thông tin tín dụng

Hoạt động thông tin tín dụng nhằm tạo lập Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia để hỗ trợ:

1. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi là Ngân hàng Nhà nước) thực hiện chức năng quản lý, giám sát hoạt động ngân hàng, góp phần bảo đảm an toàn hệ thông ngân hàng Việt Nam.

2. Tổ chức tín dụng ngăn ngừa và hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh.

3. Khách hàng vay trong viêc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các tổ chức cấp tín dụng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội.

Điều 5. Nguyên tắc hoạt động thông tin tín dụng

1. Tuân thủ chặt chẽ các quy định của pháp luật.

2. Đảm bảo tính trung thực, khách quan trong hoạt động thông tin tín dụng.

3. Đảm bảo quyền, lợi ích của các tổ chức và cá nhân trong việc cung cấp thông tin tín dụng, khai thác sản phẩm thông tin tín dụng.

Điều 6. Các hành vi bị cấm trong hoạt động thông tin tín dụng

1. Thu thập, cung cấp, sử dụng trái phép các thông tin thuộc phạm vi, danh mục bí mật của Nhà nước.

2. Cố ý làm sai lệch nội dung thông tin tín dụng, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân liên quan.

3. Cung cấp thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không liên quan, bất hợp pháp.

4. Lợi dụng các hoạt động thông tin tín dụng để tư lợi cá nhân, xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

5. Cản trở hoạt động thu thập và khai thác thông tin tín dụng hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

6. Cung cấp sản phẩm thông tin tín dụng cho các đối tượng không được quy định tại Điều 10 Thông tư này.

Chương 2.

HOẠT ĐỘNG THÔNG TIN TÍN DỤNG

Điều 7. Cung cấp thông tin tín dụng

1. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cung cấp cho CIC toàn bộ Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này và được phân thành các nhóm chỉ tiêu sau:

a) Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân, hộ kinh doanh cá thể; thông tin nhận dạng khách hàng vay là doanh nghiệp, tổ chức khác; thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng;

b) Thông tin hợp đồng tín dụng;

c) Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay;

d) Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng;

e) Thông tin bảo đảm tiền vay;

g) Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệp;

h) Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp.

2. Tổ chức tự nguyện thực hiện cung cấp cho CIC toàn bộ hoặc một phần Hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng quy định tại Phụ lục kèm theo Thông tư này trên cơ sở thỏa thuận với CIC, đảm bảo nguyên tắc an toàn, bảo mật và các quy định khác của pháp luật.

3. Việc cung cấp thông tin tín dụng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện dưới dạng các tệp dữ liệu điện tử theo các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng và hướng dẫn của CIC. Trường hợp đặc biệt, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện có thể cung cấp bằng văn bản đối với một số nhóm hoặc toàn bộ các nhóm chỉ tiêu thông tin tín dụng nhưng phải được CIC chấp thuận.

Điều 8. Thời hạn cung cấp thông tin tín dụng

1. Cung cấp dữ liệu phát sinh chậm nhất sau 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh dữ liệu đối với các nhóm chỉ tiêu thông tin sau:

a) Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b và g khoản 1 Điều 7 Thông tư này khi có khách hàng vay mới;

b) Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm a, b khoản 1 Điều 7 Thông tư này khi có tối thiểu một chỉ tiêu trong nhóm thay đổi nội dung.

2. Các nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm c, d, e và h khoản 1 Điều 7 Thông tư này cung cấp chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

3. Nhóm chỉ tiêu thông tin tại điểm g khoản 1 Điều 7 Thông tư này cung cấp trước ngày 30 tháng 4 của năm tiếp theo.

4. Ngân hàng Chính sách xã hội, Quỹ tín dụng nhân dân, Tổ chức tài chính vi mô cung cấp dữ liệu phát sinh trong tháng chậm nhất sau 05 ngày làm việc kể từ ngày cuối cùng của tháng liền kề trước đó.

Điều 9. Xử lý, lưu giữ, bảo mật dữ liệu thông tin tín dụng

1. Trên cơ sở thông tin thu nhận, CIC sử dụng các giải pháp công nghệ, nghiệp vụ để xử lý dữ liệu thông tin tín dụng bao gồm các khâu tiếp nhận, chuẩn hóa, làm sạch, ghép nối và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu Thông tin tín dụng quốc gia.

2. Dữ liệu thông tin tín dụng được lưu giữ tại CIC, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện trong thời gian tối thiểu 05 năm, kể từ ngày phát sinh dữ liệu.

3. Việc xử lý, lưu giữ dữ liệu thông tin tín dụng phải bảo đảm tính toàn vẹn, đầy đủ, không bị sai lệch thông tin trong quá trình xử lý, lưu giữ và chiết xuất được khi có yêu cầu.

4. Dữ liệu thông tin tín dụng phải được bảo mật, đảm bảo không bị xâm nhập trái với quy định tại Thông tư này và quy định khác của pháp luật.

Điều 10. Đối tượng khai thác thông tin tín dụng

1. Cơ quan quản lý nhà nước khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ về thanh tra, giám sát, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; điều tra, thống kê xã hội và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ cho yêu cầu quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước.

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khai thác dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm khách hàng, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, quản lý rủi ro tín dụng và các hoạt động nghiệp vụ ngân hàng khác.

4. Các tổ chức tự nguyện khai thác dịch vụ thông tin tín dụng phục vụ cho mục đích đánh giá khách hàng và các mục đích khác theo quy định của pháp luật.

5. Khách hàng vay khai thác dịch vụ thông tin tín dụng để kiểm tra thông tin về bản thân và phục vụ mục đích khác theo quy định của pháp luật.

6. Ngoài đối tượng quy định tại các khoản trên, tổ chức hoặc cá nhân khi khai thác dịch vụ thông tin tín dụng về khách hàng vay phải có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng đó.

Điều 11. Hạn chế khai thác thông tin tín dụng

1. Thông tin tiêu cực về khách hàng vay chỉ được sử dụng để tạo lập sản phẩm thông tin tín dụng trong thời gian tối đa 05 năm, kể từ ngày kết thúc thông tin tiêu cực đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Thông tin về các khoản nợ đã được xử lý bằng dự phòng rủi ro chỉ được cung cấp cho Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan quản lý nhà nước khác theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức tự nguyện, khách hàng vay khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thoả thuận và cam kết với CIC trên cơ sở nguyên tắc tự nguyện đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật.

4. Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này và các quy định khác của pháp luật tùy theo tính chất, mức độ sẽ bị hạn chế một phần, tạm dừng trong một thời gian hoặc ngừng vĩnh viễn quyền khai thác dịch vụ thông tin tín dụng.

Chương 3.

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Điều 12. Quyền và nghĩa vụ của Trung tâm Thông tin tín dụng

1. Xây dựng và hướng dẫn hệ thống mã số, chỉ tiêu thông tin, mẫu tệp dữ liệu báo cáo, cách thức truyền tin; cấp quyền truy cập hệ thống cho người sử dụng.

2. Thu nhận, xử lý, lưu giữ, bảo mật thông tin tín dụng về khách hàng vay từ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện và cá nhân.

3. Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cung cấp thông tin tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư này.

4. Phối hợp với các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tạo lập và cung cấp kịp thời sản phẩm thông tin tín dụng để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước.

5. Công khai thông tin về nguyên tắc, phạm vi sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, quy trình khai thác và sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng, mức phí sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng cho người sử dụng.

6. Hỗ trợ đào tạo cán bộ về nghiệp vụ thông tin tín dụng cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và tổ chức tự nguyện khi có nhu cầu.

7. Ký kết hợp đồng và thu phí sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng đối với các đơn vị sử dụng, người sử dụng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và CIC.

8. Quyết định mức thu dịch vụ trên nguyên tắc bảo đảm bù đắp đủ chi phí hoạt động.

9. Hạn chế hoặc từ chối cung cấp sản phẩm, dịch vụ thông tin tín dụng cho tổ chức, cá nhân không tuân thủ quy định tại Thông tư này và các cam kết khác với CIC.

10. Ban hành tiêu chí và tổ chức thực hiện việc đánh giá chất lượng cung cấp thông tin tín dụng; áp dụng các biện pháp khuyến khích đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động thông tin tín dụng; đề xuất việc xử lý vi phạm quy định về hoạt động thông tin tín dụng.

11. Tổ chức lấy ý kiến đánh giá của đơn vị sử dụng, người sử dụng về chất lượng dịch vụ thông tin tín dụng tối thiểu một năm một lần.

Điều 13. Quyền và nghĩa vụ của các đơn vị liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà nước trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình được khai thác sản phẩm thông tin tín dụng phục vụ hoạt động quản lý nhà nước theo quy định tại Thông tư này.

2. Trách nhiệm phối hợp với CIC

a) Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng

- Cung cấp cho CIC các thông tin sau: danh sách tổ chức tín dụng, chi nhánh, đơn vị trực thuộc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được thành lập, giải thể, phá sản, mua bán, sáp nhập; cổ đông hoặc thành viên sáng lập, cổ đông lớn của tổ chức tín dụng; vốn tự có của tổ chức tín dụng và các thông tin liên quan đến hoạt động tín dụng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Chủ trì và phối hợp với CIC thực hiện thanh tra, kiểm tra hoạt động thông tin tín dụng tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

b) Vụ Dự báo, thống kê tiền tệ cung cấp cho CIC số liệu thống kê về hoạt động tín dụng của ngành;

c) Vụ Quản lý Ngoại hối cung cấp cho CIC số liệu về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của tổ chức, cá nhân trong nước theo thẩm quyền;

d) Vụ Tín dụng cung cấp cho CIC các trường hợp được cho vay vượt quy định của Ngân hàng Nhà nước;

e) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp cho CIC số liệu về tình hình vay, trả nợ nước ngoài của các tổ chức, cá nhân trong nước; phối hợp với CIC trong việc thực hiện hoạt động thông tin tín dụng trên địa bàn.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 7, 8 Thông tư này và hướng dẫn của CIC.

2. Xây dựng, thiết lập hệ thống công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu tạo lập dữ liệu, kiểm soát dữ liệu cung cấp cho CIC; ban hành các quy định nội bộ và quản lý hệ thống chỉ tiêu thông tin tín dụng trong toàn hệ thống.

3. Khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 11 Thông tư này và hướng dẫn của CIC.

4. Kiểm tra, xác minh, điều chỉnh dữ liệu sai sót theo yêu cầu của CIC, khách hàng vay hoặc khi phát hiện sai sót.

5. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.

6. Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ thông tin tín dụng do CIC tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức tự nguyện tham gia hệ thống thông tin tín dụng

1. Cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ, kịp thời của thông tin tín dụng theo quy định của pháp luật và các cam kết với CIC.

2. Kiểm tra, xác minh, điều chỉnh dữ liệu sai sót theo yêu cầu của CIC, khách hàng vay hoặc khi phát hiện sai sót.

3. Khai thác, sử dụng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Điều 10, 11 Thông tư này và các cam kết với CIC.

4. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo thỏa thuận tại hợp đồng.

5. Cử cán bộ, nhân viên tham gia các khóa đào tạo nghiệp vụ thông tin tín dụng do CIC tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng vay

1. Khai thác miễn phí thông tin tín dụng về bản thân một lần trong một năm, bao gồm các chỉ tiêu thông tin tín dụng tại điểm a, c, d và e khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

2. Sử dụng các sản phẩm thông tin tín dụng khác về bản thân theo hướng dẫn của CIC.

3. Yêu cầu CIC, tổ chức tín dụng, tổ chức khác có liên quan xem xét, điều chỉnh dữ liệu thông tin tín dụng về bản thân nếu phát hiện có sai sót.

4. Khiếu nại khi phát hiện thông tin tín dụng của mình có sai sót theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

5. Khách hàng vay có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin tín dụng cho CIC hoặc tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác có liên quan trong quá trình xử lý khiếu nại.

6. Thanh toán đầy đủ, kịp thời phí khai thác dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định của CIC.

Chương 4.

ĐIỀU CHỈNH DỮ LIỆU SAI SÓT, GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 17. Điều chỉnh dữ liệu sai sót

1. Khi phát hiện dữ liệu có sai sót, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải gửi lại dữ liệu thông tin tín dụng và có văn bản của người có thẩm quyền nêu rõ lý do sai sót và đề nghị CIC điều chỉnh dữ liệu sai sót đó.

2. Trường hợp CIC phát hiện hoặc nghi ngờ dữ liệu có sai sót, CIC phối hợp với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện để xem xét, điều chỉnh lại dữ liệu theo trình tự sau:

a) Dữ liệu không đúng tiêu chuẩn như sai mẫu tệp, thiếu chỉ tiêu thông tin bắt buộc, trùng lặp thông tin hoặc các lỗi kỹ thuật khác, CIC gửi trả lại toàn bộ dữ liệu hoặc phần dữ liệu sai sót. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải chỉnh sửa và gửi lại dữ liệu báo cáo;

b) Dữ liệu nghi ngờ có sai sót được CIC gửi trả lại toàn bộ dữ liệu hoặc phần dữ liệu có nghi ngờ. Trong thời hạn 01 ngày làm việc, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức tự nguyện phải kiểm tra lại dữ liệu và thông báo kết quả cho CIC, nếu có sai sót thực hiện điều chỉnh dữ liệu theo quy định tại khoản 1 Điều này.

Điều 18. Giải quyết khiếu nại

1. Trường hợp khách hàng vay phát hiện thông tin tín dụng về bản thân có sai sót, khách hàng vay có quyền khiếu nại với CIC, tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài hoặc tổ chức tự nguyện (sau đây gọi là tổ chức tiếp nhận khiếu nại) để yêu cầu kiểm tra, điều chỉnh lại thông tin, nhưng không được lợi dụng khiếu nại sai sự thật.

Việc khiếu nại có thể thực hiện qua hệ thống điện tử hoặc gửi bằng văn bản, trong đó phải nêu rõ lý do kèm theo các tài liệu, căn cứ chứng minh dữ liệu có sai sót.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo cho khách hàng vay biết. Trường hợp cần bổ sung thông tin để có cơ sở xác minh, giải quyết, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo để khách hàng vay cung cấp thông tin, tài liệu liên quan.

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận khiếu nại hợp lệ, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải xem xét, điều chỉnh dữ liệu sai sót và thông báo cho khách hàng vay biết. Trường hợp phải thực hiện việc kiểm tra, xác minh nội dung yêu cầu khiếu nại tại các cơ quan, tổ chức có liên quan, tổ chức tiếp nhận khiếu nại được kéo dài thời gian giải quyết khiếu nại theo tình hình thực tế nhưng phải thông báo cho khách hàng vay biết về nguyên nhân kéo dài thời gian.

4. Trường hợp thông tin tín dụng bị sai sót gây bất lợi cho khách hàng vay, CIC phải gửi thông báo đính chính sai sót cho đơn vị sử dụng. Khi nhận được thông báo đính chính sai sót, đơn vị sử dụng phải xem xét lại quyết định cấp tín dụng.

5. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ khi có kết quả giải quyết khiếu nại, tổ chức tiếp nhận khiếu nại phải thông báo cho khách hàng vay về kết quả giải quyết khiếu nại.

Điều 19. Xử lý vi phạm

Tổ chức, cá nhân vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 20. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 và thay thế Quyết định số 51/2007/QĐ-NHNN ngày 31 tháng 12 năm 2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế hoạt động thông tin tín dụng.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

1. Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng giám đốc (Giám đốc) các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Như Điều 21;
- Ban Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước;
- Văn phòng Chính phủ (2 bản);
- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo;
- Lưu: VP, PC, TTTD.

KT. THỐNG ĐỐC
PHÓ THỐNG ĐỐC

Đặng Thanh Bình

PHỤ LỤC

HỆ THỐNG CHỈ TIÊU THÔNG TIN TÍN DỤNG
(Ban hành kèm theo Thông tư s 03/2013/TT-NHNN ngày 28/01/2013)

STT

Mã chỉ tiêu báo cáo

Mã chỉ tiêu gốc

Tên chỉ tiêu

Đnh dạng

Ghi chú

Thông tin khai báo chung1

KB001 KB001 Họ và tên người báo cáo thông tin

C


2

KB002 KB002 Số điện thoại người báo cáo thông tin

C


3

KB003 KB003 Vốn tự có của TCTD

N


Thông tin nhận dạng khách hàng vay là cá nhân/Hộ kinh doanh cá thể4

CN001 CN001 Mã chi nhánh TCTD

C


5

CN002 CN002 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


6

CN003 CN003 Họ và tên khách hàng vay

C


7

CN004 CN004 Giới tính

N

Nam = 1, nữ = 0

8

CN005 CN005 Ngày sinh

D


9

CN006 CN006 Địa chỉ

C


10

CN007 CN007 Mã tỉnh, thành phố

C

Bảng mã 01

11

CN008 CN008 Số điện thoại

C


12

CN009 CN009 Mã Quốc tịch

C

Bảng mã 02

13

CN010 CN010 Chứng minh nhân dân
CN0101 CN0101 Số chứng minh nhân dân

CCN0102 CN0102 Ngày cấp chứng minh nhân dân

D


14

CN011 CN011 Giấy tờ cá nhân khác


nếu có


CN0111xx CN0111 Số giấy tờ cá nhân xx

C

xx = Bảng mã 03


CN0112xx CN0112 Ngày cấp giấy tờ cá nhân xx

D


15

CN012 CN012 Mã số thuế

C


16

CN013 CN013 Đăng ký kinh doanh


Đối với hộ kinh doanh cá thể


CN0131 CN0131 Số đăng ký kinh doanh

CCN0132 CN0132 Ngày cấp đăng ký kinh doanh

D


17

CN014 CN014 Họ tên vợ hoặc chồng

C

Nếu có

18

CN015 CN015 Số Chứng minh nhân dân của vợ/chồng

C


Thông tin nhận dạng khách hàng vay là doanh nghiệp/tổ chức khác19

TC001 TC001 Mã chi nhánh TCTD

C


20

TC002 TC002 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


21

TC003 TC003 Tên doanh nghiệp/tổ chức khác

C


22

TC004 TC004 Tên đối ngoại

C


23

TC005 TC005 Tên viết tắt

C


24

TC006 TC006 Địa chỉ

C


25

TC007 TC007 Mã tỉnh, thành phố

C

Bảng mã 01

26

TC008 TC008 Thông tin liên lạc khác


Nếu có


TC0081 TC0081 Điện thoại

CTC0082 TC0082 Fax

CTC0083 TC0083 Website

CTC0084 TC0084 Email

C


27

TC009 TC009 Mã số thuế (mã số doanh nghiệp đối với doanh nghiệp mới hoặc điều chỉnh)

C


28

TC010 TC010 Ngày cấp mã số thuế

D

Ngày cấp lần đầu

29

TC011 TC011 Số quyết định thành lập (áp dụng đối với tổ chức không phải là doanh nghiệp như: tổ chức xã hội, đơn vị sự nghiệp…)

C


30

TC012 TC012 Ngày cấp quyết định thành lập

D


31

TC013 TC013 Số đăng ký kinh doanh

C

Số Giấy phép đầu tư nếu DN có vốn đầu tư nước ngoài

32

TC014 TC014 Ngày cấp đăng ký kinh doanh

D


33

TC015 TC015 Mã loại hình doanh nghiệp/tổ chức khác

C

Bảng mã 04

34

TC016 TC016 Mã ngành nghề kinh doanh

N

Bảng mã 05

35

TC017 TC017 Vốn điều lệ
TC0171yy TC0171 Số tiền nguyên tệ

N

yy = Bảng mã 06


TC0172yy TC0172 Mã tiền tệ yy

C

36

TC018 TC018 Người đại diện theo pháp luật

C


37

TC019 TC019 Số chứng minh nhân dân người đại diện

C


38

TC020zz TC020 Họ tên thành viên HĐQT/HĐTV thứ zz

C

zz lấy từ 01 đến 99 (nếu có)

39

TC021zz TC021 Địa chỉ thành viên HĐQT/HĐTV thứ zz

C

40

TC022zz TC022 Số chứng minh nhân dân HĐQT/HĐTV thứ zz

C

41

TC023 TC023 Họ và tên Tổng giám đốc/Giám đốc

C


42

TC024 TC024 Số chứng minh nhân dân Tổng giám đốc/Giám đốc

C


Thông tin Hp đồng tín dụng43

HD001 HD001 Mã chi nhánh TCTD

C


44

HD002 HD002 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


45

HD003 HD003 Tên khách hàng vay

C


46

HD004 HD004 Số Hợp đồng tín dụng

C


47

HD005 HD005 Ngày ký hợp đồng

D


48

HD006 HD006 Ngày kết thúc hợp đồng

D


49

HD007 HD007 Ngày phát sinh

D


50

HD008 HD008 Lãi suất (% năm)

N


51

HD009 HD009 Mục đích sử dụng tiền vay

C

Bảng mã 07

52

HD010 HD010 Loại vay

C

Bảng mã 08

53

HD011 HD011 Mã tiền tệ

C

Bảng mã 06

54

HD012 HD012 Hạn mức tín dụng trên hợp đồng

N


55

HD013 HD013 Số tiền cho vay trong kỳ

N


56

HD014 HD014 Số tiền thu nợ trong kỳ

N


57

HD015 HD015 Số dư nợ theo nguyên tệ

N


58

HD016 HD016 Nhóm nợ

C

Bảng mã 09

59

HD017 HD017 Ngày trả nợ kỳ tiếp theo

D


60

HD018 HD018 Số tiền trả nợ kỳ tiếp theo

N


61

HD019 HD019 Số ngày chậm trả nợ thực tế

N


62

HD020 HD020 Số tiền chậm trả nợ thực tế

N


63

HD021 HD021 Số lần gia hạn nợ

N


64

HD022 HD022 Số tiền gia hạn nợ

N


Thông tin quan hệ tín dụng của khách hàng vay65

DN001 DN001 Mã chi nhánh TCTD

C


66

DN002 DN002 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


67

DN003 DN003 Tên khách hàng vay

C


68

DN004 DN004 Ngày báo cáo

D


69

DNA05aabbcc DNA05 Dư nợ cam kết nội bảng theo loại vay aa, loại tiền vay bb, nhóm nợ cc

N

aa = Bảng mã 08; bb = Bảng mã 06; cc = Bảng mã 09

70

DNA06 DNA06 Lãi cho vay chưa thu hạch toán nội bảng

N


71

DNA07 DNA07 Dự phòng phải trích nội bảng

N


72

DNA08 DNA08 Dự phòng đã trích nội bảng

N


73

DNB09bbcc DNB09 Dư nợ cam kết ngoại bảng theo loại tiền vay bb, nhóm nợ cc

N

bb = Bảng mã 06; cc = Bảng mã 09

74

DNB10 DNB10 Dự phòng phải trích ngoại bảng

N


75

DNB11 DNB11 Dự phòng đã trích ngoại bảng

N


76

DNB12 DNB12 Lãi cho vay chưa thu hạch toán ngoại bảng

N


77

DNB13 DNB13 Số lần gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn nợ

N


Thông tin nhận dạng chủ thẻ tín dụng78

TH000 TH000 Mã chi nhánh TCTD

C


79

TH001 TH001 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


80

TH002 TH002 Họ và tên chủ thẻ chính

C


81

TH003 TH003 Địa chỉ

C


82

TH004 TH004 Mã tỉnh, thành phố

C

Bảng mã 01

83

TH005 TH005 Số điện thoại

C


84

TH006 TH006 Quốc tịch

C

Bảng mã 02

85

TH007 TH007 Giới tính

N

Nam = 1, nữ = 0

86

TH008 TH008 Ngày sinh

D


87

TH009 TH009 Chứng minh nhân dân
TH0091 TH0091 Số chứng minh nhân dân

CTH0092 TH0092 Ngày cấp chứng minh nhân dân

D


88

TH010 TH010 Giấy tờ cá nhân khác
TH0101xx TH0101 Số giấy tờ xx

C

xx = Bảng mã 03


TH0102xx TH0102 Ngày cấp giấy tờ xx

D

89

TH011 TH011 Mã số thuế

C


90

TH012 TH012 Họ tên vợ hoặc chồng

C

Nếu có

91

TH013 TH013 Số chứng minh nhân dân của vợ/chồng

C


92

TH014zz TH014 Họ tên chủ thẻ phụ zz

C

zz lấy từ 01 đến 99

93

TH015zz TH015 Số chứng minh nhân dân chủ thẻ phụ zz

C

Thông tin tình trạng tài khoản thẻ tín dụng94

TH000 TH000 Mã chi nhánh TCTD

C


95

TH001 TH001 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


96

TH002 TH002 Họ và tên chủ thẻ chính

C


97

TH101 TH101 Số Hợp đồng

C


98

TH102 TH102 Loại thẻ

C


99

TH103 TH103 Ngày mở thẻ

D


100

TH104 TH104 Ngày hết hạn

D


101

TH105 TH105 Ngày đóng thẻ

D

Với thẻ được đóng trước hạn

102

TH106 TH106 Hạn mức tín dụng

N


103

TH107 TH107 Ngày sao kê

D


104

TH108 TH108 Số tiền phải thanh toán

N


105

TH109 TH109 Số tiền phải thanh toán tối thiểu

N


106

TH110 TH110 Số tiền đã thanh toán

N


107

TH111 TH111 Số tiền quá hạn

N


108

TH112 TH112 Số ngày quá hạn

N


109

TH113 TH113 Số lần quá hạn

N


Thông tin bảo đảm tiền vay110

TS001 TS001 Mã chi nhánh TCTD

C


111

TS002 TS002 Mã khách hàng do TCTD cấp

C


112

TS003 TS003 Tên khách hàng vay

C


Khách hàng vay không có tài sản bảo đảm113

TS004 TS004 Nơi làm việc

C


114

TS005 TS005 Vị trí làm việc

C


115

TS006 TS006 Số năm làm việc

N


116

TS007 TS007 Thu nhập bình quân hàng tháng

N


Khách hàng vay có tài sản bảo đảm117

TS008 TS008 Mã số tài sản bảo đảm do TCTD cấp

C


118

TS009 TS009 Mã loại tài sản bảo đảm

C

Bảng mã 10

119

TS010 TS010 Tên chủ sở hữu tài sản

C


120

TS011 TS011 Số chứng minh nhân dân của chủ sở hữu

C


121

TS012 TS012 Mã số thuế của chủ sở hữu

C


122

TS013 TS013 Ngày bắt đầu

D

Ngày cầm cố, thế chấp tài sản

123

TS014 TS014 Ngày kết thúc

D

Ngày giải chấp tài sản

124

TS015 TS015 Giá trị tài sản

N


125

TS016 TS016 Ngày định giá

D


126

TS017 TS017 Mô tả tài sản

C


Thông tin tài chính của khách hàng vay là doanh nghiệpCác chỉ tiêu trong Bảng cân đối kế toán127

BC000yyyy BC000 Mã chi nhánh TCTD

C


128

BC001yyyy BC001 Mã khách hàng do tổ chức tín dụng cấp

C


129

BC002yyyy BC002 Tên khách hàng vay

C


130

BC003yyyy BC003 Năm tài chính

C


131

BC004yyyy BC004 Đơn vị tính

C


132

BC005yyyy BC005 Loại tiền

C

Bảng mã 06

133

BC006yyyy BC006 Kiểm toán

C

(1=Có, 0=không)

134

BC007yyyy BC007 Báo cáo hợp nhất

C

(1=Có, 0=không)

135

CD100yyyy CD100 Tài sản ngắn hạn

N


136

CD110yyyy CD110 Tiền và các khoản tương đương tiền

N


137

CD111yyyy CD111 Tiền

N


138

CD112yyyy CD112 Các khoản tương đương tiền

N


139

CD120yyyy CD120 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

N


140

CD121yyyy CD121 Đầu tư ngắn hạn

N


141

CD129yyyy CD129 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn

N


142

CD130yyyy CD130 Các khoản phải thu ngắn hạn

N


143

CD131yyyy CD131 Phải thu khách hàng

N


144

CD132yyyy CD132 Trả trước cho người bán

N


145

CD133yyyy CD133 Phải thu nội bộ ngắn hạn

N


146

CD134yyyy CD134 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

N


147

CD135yyyy CD135 Các khoản phải thu khác

N


148

CD139yyyy CD139 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi

N


149

CD140yyyy CD140 Hàng tồn kho

N


150

CD141yyyy CD141 Hàng tồn kho

N


151

CD149yyyy CD149 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho

N


152

CD150yyyy CD150 Tài sản ngắn hạn khác

N


153

CD151yyyy CD151 Chi phí trả trước ngắn hạn

N


154

CD152yyyy CD152 Thuế GTGT được khấu trừ

N


155

CD154yyyy CD154 Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước

N


156

CD158yyyy CD158 Tài sản ngắn hạn khác

N


157

CD200yyyy CD200 Tài sản dài hạn

N


158

CD210yyyy CD210 Các khoản phải thu dài hạn

N


159

CD211yyyy CD211 Phải thu dài hạn của khách hàng

N


160

CD212yyyy CD212 Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc

N .


161

CD213yyyy CD213 Phải thu dài hạn nội bộ

N


162

CD218yyyy CD218 Phải thu dài hạn khác

N


163

CD219yyyy CD219 Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi

N


164

CD220yyyy CD220 Tài sản cố định

N


165

CD221yyyy CD221 Tài sản cố định hữu hình

N


166

CD222yyyy CD222 Nguyên giá

N


167

CD223yyyy CD223 Giá trị hao mòn lũy kế

N


168

CD224yyyy CD224 Tài sản cố định thuê tài chính

N


169

CD225yyyy CD225 Nguyên giá

N


170

CD226yyyy CD226 Giá trị hao mòn lũy kế

N


171

CD227yyyy CD227 Tài sản cố định vô hình

N


172

CD228yyyy CD228 Nguyên giá

N


173

CD229yyyy CD229 Giá trị hao mòn lũy kế

N


174

CD230yyyy CD230 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang

N


175

CD240yyyy CD240 Bất động sản đầu tư

N


176

CD241yyyy CD241 Nguyên giá

N


177

CD242yyyy CD242 Giá trị hao mòn lũy kế

N


178

CD250yyyy CD250 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn

N


179

CD251yyyy CD251 Đầu tư vào công ty con

N


180

CD252yyyy CD252 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh

N


181

CD258yyyy CD258 Đầu tư dài hạn khác

N


182

CD259yyyy CD259 Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn

N


183

CD260yyyy CD260 Tài sản dài hạn khác

N


184

CD261yyyy CD261 Chi phí trả trước dài hạn

N


185

CD262yyyy CD262 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại

N


186

CD268yyyy CD268 Tài sản dài hạn khác

N


187

CD270yyyy CD270 Tổng cộng tài sản

N


188

CD300yyyy CD300 Nợ phải trả

N


189

CD310yyyy CD310 Nợ ngắn hạn

N


190

CD311yyyy CD311 Vay và nợ ngắn hạn

N


191

CD312yyyy CD312 Phải trả người bán

N


192

CD313yyyy CD313 Người mua trả tiền trước

N


193

CD314yyyy CD314 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

N


194

CD315yyyy CD315 Phải trả người lao động

N


195

CD316yyyy CD316 Chi phí phải trả

N


196

CD317yyyy CD317 Phải trả nội bộ

N


197

CD318yyyy CD318 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

N


198

CD319yyyy CD319 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác

N


199

CD320yyyy CD320 Dự phòng phải trả ngắn hạn

N


200

CD330yyyy CD330 Nợ dài hạn

N


201

CD331yyyy CD331 Phải trả dài hạn người bán

N


202

CD332yyyy CD332 Phải trả dài hạn nội bộ

N


203

CD333yyyy CD333 Phải trả dài hạn khác

N


204

CD334yyyy CD334 Vay và nợ dài hạn

N


205

CD335yyyy CD335 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

N


206

CD336yyyy CD336 Dự phòng trợ cấp mất việc làm

N


207

CD337yyyy CD337 Dự phòng phải trả dài hạn

N


208

CD400yyyy CD400 Vốn chủ sở hữu

N


209

CD410yyyy CD410 Vốn chủ sở hữu

N


210

CD411yyyy CD411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

N


211

CD412yyyy CD412 Thặng dư vốn cổ phần

N


212

CD413yyyy CD413 Vốn khác của chủ sở hữu

N


213

CD414yyyy CD414 Cổ phiếu quỹ

N


214

CD415yyyy CD415 Chênh lệch đánh giá lại tài sản

N


215

CD416yyyy CD416 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

N


216

CD417yyyy CD417 Quỹ đầu tư phát triển

N


217

CD418yyyy CD418 Quỹ dự phòng tài chính

N


218

CD419yyyy CD419 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu

N


219

CD420yyyy CD420 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

N


220

CD421yyyy CD421 Nguồn vốn đầu tư XDCB

N


221

CD430yyyy CD430 Nguồn kinh phí và quỹ khác

N


222

CD431yyyy CD431 Quỹ khen thưởng, phúc lợi

N


223

CD432yyyy CD432 Nguồn kinh phí

N


224

CD433yyyy CD433 Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ

N


225

CD439yyyy CD439 Lợi ích cổ đông thiểu số

N


226

CD440yyyy CD440 Tổng cộng nguồn vốn

N


Các chỉ tiêu trong Báo cáo kết quả kinh doanh227

KQ01yyyy KQ01 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

N


228

KQ02yyyy KQ02 Các khoản giảm trừ doanh thu

N


229

KQ10yyyy KQ10 Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ

N


230

KQ11yyyy KQ11 Giá vốn hàng bán

N


231

KQ20yyyy KQ20 Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ

N


232

KQ21yyyy KQ21 Doanh thu hoạt động tài chính

N


233

KQ22yyyy KQ22 Chi phí tài chính

N


234

KQ23yyyy KQ23 Trong đó: Chi phí lãi vay

N


235

KQ24yyyy KQ24 Chi phí bán hàng

N


236

KQ25yyyy KQ25 Chi phí quản lý doanh nghiệp

N


237

KQ30yyyy KQ30 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh

N


238

KQ31yyyy KQ31 Thu nhập khác

N


239

KQ32yyyy KQ32 Chi phí khác

N


240

KQ40yyyy KQ40 Lợi nhuận khác

N


241

KQ50yyyy KQ50 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế

N


242

KQ51yyyy KQ51 Chi phí thuế TNDN hiện hành

N


243

KQ52yyyy KQ52 Chi phí thuế TNDN hoãn lại

N


244

KQ60yyyy KQ60 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp

N


245

KQ70yyyy KQ70 Lãi cơ bản trên cổ phiếu

N


Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)Lưu chuyn tiền từ hoạt động kinh doanh246

LCT01yyyy LCT01 Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác

N


247

LCT02yyyy LCT02 Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ

N


248

LCT03yyyy LCT03 Tiền chi trả cho người lao động

N


249

LCT04yyyy LCT04 Tiền chi trả lãi vay

N


250

LCT05yyyy LCT05 Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

N


251

LCT06yyyy LCT06 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

N


252

LCT07yyyy LCT07 Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh

N


253

LCT20yyyy LCT20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

N


Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư254

LCT21yyyy LCT21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

N


255

LCT22yyyy LCT22 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác

N


256

LCT23yyyy LCT23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

N


257

LCT24yyyy LCT24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

N


258

LCT25yyyy LCT25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

N


259

LCT26yyyy LCT26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

N


260

LCT27yyyy LCT27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

N


261

LCT30yyyy LCT30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

N


Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính262

LCT31yyyy LCT31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

N


263

LCT32yyyy LCT32 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

N


264

LCT33yyyy LCT33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

N


265

LCT34yyyy LCT34 Tiền chi trả nợ gốc vay

N


266

LCT35yyyy LCT35 Tiền chi trả nợ thuê tài chính

N


267

LCT36yyyy LCT36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

N


268

LCT40yyyy LCT40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

N


269

LCT50yyyy LCT50 Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ

N


270

LCT60yyyy LCT60 Tiền và tương đương tiền đầu kỳ

N


271

LCT61yyyy LCT61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

N


272

LCT70yyyy LCT70 Tiền và tương đương tiền cuối kỳ

N


Các chỉ tiêu trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh273

LCG01yyyy LCG01 Lợi nhuận trước thuế

N

Điều chỉnh cho các khoản274

LCG02yyyy LCG02 Khấu hao TSCĐ

N


275

LCG03yyyy LCG03 Các khoản dự phòng

N


276

LCG04yyyy LCG04 Lãi, lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái chưa thực hiện

N


277

LCG05yyyy LCG05 Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư

N


278

LCG06yyyy LCG06 Chi phí lãi vay

N


279

LCG08yyyy LCG08 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động

N


280

LCG09yyyy LCG09 Tăng, giảm các khoản phải thu

N


281

LCG10yyyy LCG10 Tăng, giảm hàng tồn kho

N


282

LCG11yyyy LCG11 Tăng, giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)

N


283

LCG12yyyy LCG12 Tăng, giảm chi phí trả trước

N


284

LCG13yyyy LCG13 Tiền lãi vay đã trả

N


285

LCG14yyyy LCG14 Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp

N


286

LCG15yyyy LCG15 Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh

N


287

LCG16yvvy LCG16 Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh

N


288

LCG20yyyy LCG20 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh

N


Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư289

LCG21yyyy LCG21 Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

N


290

LCG22yyyy LCG22 Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐS đầu tư và các tài sản dài hạn khác

N


291

LCG23yyyy LCG23 Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác

N


292

LCG24yyyy LCG24 Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác

N


293

LCG25yyyy LCG25 Tiền chi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

N


294

LCG26yyyy LCG26 Tiền thu hồi đầu tư góp vốn vào đơn vị khác

N


295

LCG27yyyy LCG27 Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia

N


296

LCG30yyyy LCG30 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư

N


Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính297

LCG31yyyy LCG31 Tiền thu từ phát hành cổ phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu

N


298

LCG32yyyy LCG32 Tiền chi trả vốn góp cho các chủ sở hữu, mua lại cổ phiếu của doanh nghiệp đã phát hành

N


299

LCG33yyyy LCG33 Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được

N


300

LCG34yyyy LCG34 Tiền chi trả nợ gốc vay

N


301

LCG35yyyy LCG35 Tiền chi trả nợ thuê tài chính

N


302

LCG36yyyy LCG36 Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu

N


303

LCG40yyyy LCG40 Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính

N


304

LCG50yyyy LCG50 Lưu chuyển tiền thuần trong năm

N


305

LCG60yyyy LCG60 Tiền và tương đương tiền đầu năm

N


306

LCG61yyyy LCG61 Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ

N


307

LCG70yyyy LCG70 Tiền và tương đương tiền cuối năm

N


Thông tin đầu tư trái phiếu vào khách hàng vay là doanh nghiệp308

TP001 TP001 Mã chi nhánh TCTD

C


309

TP002 TP002 Mã khách hàng do tổ chức tín dụng cấp

C


310

TP003 TP003 Tên doanh nghiệp phát hành

C


311

TP004 TP004 Ngày phát hành

D


312

TP005 TP005 Số hợp đồng đầu tư

C


313

TP006 TP006 Lãi suất năm

N


314

TP007 TP007 Số lượng trái phiếu

N


315

TP008 TP008 Ngày đến hạn thanh toán

D


316

TP009 TP009 Tổng giá trị đầu tư

N


317

TP010 TP010 Mã loại tiền

C

Bảng mã 06

318

TP011 TP011 Mục đích phát hành trái phiếu

C

của doanh nghiệp

319

TP012 TP012 Dự phòng rủi ro phải trích

N


320

TP013 TP013 Dự phòng rủi ro thực trích

N


Ghi chú: yyyy là năm tài chính

BẢNG 01/CIC: MÃ TỈNH THÀNH PHỐ

STT

Tên tỉnh, Thành phố

Mã số

1

Thành phố Hà Nội

1

2

Tỉnh Hà Giang

2

3

Tỉnh Cao Bằng

4

4

Tỉnh Bắc Kạn

6

5

Tỉnh Tuyên Quang

8

6

Tỉnh Lào Cai

10

7

Tỉnh Điện Biên

11

8

Tỉnh Lai Châu

12

9

Tỉnh Sơn La

14

10

Tỉnh Yên Bái

15

11

Tỉnh Hòa Bình

17

12

Tỉnh Thái Nguyên

19

13

Tỉnh Lạng Sơn

20

14

Tỉnh Quảng Ninh

22

15

Tỉnh Bắc Giang

24

16

Tỉnh Phú Thọ

25

17

Tỉnh Vĩnh Phúc

26

18

Tỉnh Bắc Ninh

27

19

Tỉnh Hải Dương

30

20

Thành phố Hải Phòng

31

21

Tỉnh Hưng Yên

33

22

Tỉnh Thái Bình

34

23

Tỉnh Hà Nam

35

24

Tỉnh Nam Định

36

25

Tỉnh Ninh Bình

37

26

Tỉnh Thanh Hóa

38

27

Tỉnh Nghệ An

40

28

Tỉnh Hà Tĩnh

42

29

Tỉnh Quảng Bình

44

30

Tỉnh Quảng Trị

45

31

Tỉnh Thừa Thiên – Huế

46

32

Thành phố Đà Nẵng

48

33

Tỉnh Quảng Nam

49

34

Tỉnh Quảng Ngãi

51

35

Tỉnh Bình Định

52

36

Tỉnh Phú Yên

54

37

Tỉnh Khánh Hòa

56

38

Tỉnh Ninh Thuận

58

39

Tỉnh Bình Thuận

60

40

Tỉnh Kon Tum

62

41

Tỉnh Gia Lai

64

42

Tỉnh Đắc Lắc

66

43

Tỉnh Đắc Nông

67

44

Tỉnh Lâm Đồng

68

45

Tỉnh Bình Phước

70

46

Tỉnh Tây Ninh

72

47

Tỉnh Bình Dương

74

48

Tỉnh Đồng Nai

75

49

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

77

50

Thành phố Hồ Chí Minh

79

51

Tỉnh Long An

80

52

Tỉnh Tiền Giang

82

53

Tỉnh Bến Tre

83

54

Tỉnh Trà Vinh

84

55

Tỉnh Vĩnh Long

86

56

Tỉnh Đồng Tháp

87

57

Tỉnh An Giang

89

58

Tỉnh Kiên Giang

91

59

Tỉnh Cần Thơ

92

60

Tỉnh Hậu Giang

93

61

Tỉnh Sóc Trăng

94

62

Tỉnh Bạc Liêu

95

63

Tỉnh Cà Mau

96

BẢNG MÃ 02/CIC: MÃ QUỐC GIA

STT

Tên quc gia

Ký hiệu

Mã s

1

Afghanistan

AFG

001

2

Albania

ALB

002

3

Algeria

DZA

003

4

Andorra

AND

004

5

Angola

AGO

005

6

Antigua and Barbuda

ATG

006

7

Argentina

ARG

007

8

Armenia

ARM

008

9

Australia

AUS

009

10

Austria

AUT

010

11

Azerbaijan

AZE

011

12

Bahamas

BHS

012

13

Bahrain

BHR

013

14

Bangladesh

BGD

014

15

Barbados

BRB

015

16

Belarus

BLR

016

17

Belgium

BEL

017

18

Belize

BLZ

018

19

Benin

BEN

019

20

Bhutan

BTN

020

21

Bolivia

BOL

021

22

Bosnia and Herzegovina

BIH

022

23

Botswana

BWA

023

24

Brazil

BRA

024

25

Brunei Darussalam

BRN

025

26

Bulgaria

BGR

026

27

Burkina Faso

BFA

027

28

Burundi

BDI

028

29

Cambodia

KHM

029

30

Cameroon

CMR

030

31

Canada

CAN

031

32

Cape Verde

CPV

032

33

Central African Republic

CAF

033

34

Chad

TCD

034

35

Chile

CHL

035

36

China

CHN

036

37

Colombia

COL

037

38

Comoros

COM

038

39

Congo

COG

039

40

Costa Rica

CRI

040

41

Cote d’ Ivoire

CIV

041

42

Croatia

HRV

042

43

Cuba

043

44

Cyrus

044

45

Czech Republic

CZE

045

46

Democratic People’s Republic of Korea

PRK

046

47

Democratic Republic of the Congo

COD

047

48

Denmark

DNK

048

49

Djibouti

DJI

049

50

Dominica

DMA

050

51

Dominican Republic

DOM

051

52

Ecuador

ECU

052

53

Egypt

EGY

053

54

El Salvador

SLV

054

55

Equatorial Guinea

GNQ

055

56

Eritrea

ERI

056

57

Estonia

EST

057

58

Ethiopia

ETH

058

59

Fiji

FJI

059

60

Finland

FIN

060

61

France

FRA

061

62

Gabon

GAB

062

63

Gambia

GMB

063

64

Georgia

GEO

064

65

Germany

DEU

065

66

Ghana

GHA

066

67

Greece

GRC

067

68

Grenada

GRD

068

69

Guatemala

GTM

069

70

Guinea

GIN

070

71

Guinea-Bissau

GNB

071

72

Guyana

GUY

072

73

Haiti

HTI

073

74

Honduras

HND

074

75

Hungary

HUN

075

76

Iceland

ISL

076

77

India

IND

077

78

Indonesia

IDN

078

79

Iran (Islamic Republic of)

IRN

079

80

Iraq

IRQ

080

81

Ireland

IRL

081

82

Israel

ISR

082

83

Italy

ITA

083

84

Jamaica

JAM

084

85

Japan

JPN

085

86

Jordan

JOR

086

87

Kazakhstan

KAZ

087

88

Kenya

KEN

088

89

Kiribati

KIR

089

90

Kuwait

KWT

090

91

Kyrgyzstan

KGZ

091

92

Lao People’s Democratic Republic

LAO

092

93

Latvia

LVA

093

94

Lebanon

LBN

094

95

Lesotho

LSO

095

96

Liberia

LBR

096

97

Libyan Arab Jamahiriya

LBY

097

98

Liechtenstein

LIE

098

99

Lithuania

LTU

099

100

Luxembourg

LUX

100

101

Madagascar

MDG

101

102

Malawi

MWI

102

103

Malaysia

MYS

103

104

Maldives

MDV

104

105

Mali

MLI

105

106

Malta

MLT

106

107

Marshall Islands

MHL

107

108

Mauritania

MRT

108

109

Mauritius

MUS

109

110

Mexico

MEX

110

111

Micronesia, Federared States of

FSM

111

112

Monaco

MCO

112

113

Mongolia

MNG

113

114

Montenegro

114

115

Morocco

MAR

115

116

Mozambique

MOZ

116

117

Myanmar

MMR

117

118

Namibia

NAM

118

119

Nauru

NRU

119

120

Nepal

NPL

120

121

Netherlands

NLD

121

122

New Zealand

NZL

122

123

Nicaragua

NIC

123

124

Niger

NER

124

125

Nigeria

NGA

125

126

Norway

NOR

126

127

Oman

OMN

127

128

Pakistan

PAK

128

129

Palau

PLW

129

130

Panama

PAN

130

131

Papua New Guinea

PNG

131

132

Paraguay

PRY

132

133

Peru

PER

133

134

Philippines

PHL

134

135

Poland

POL

135

136

Portugal

PRT

136

137

Qatar

QAT

137

138

Republic of Korea

KOR

138

139

Republic of Moldova

MDA

139

140

Romania

ROU

140

141

Russian Federation

RUS

141

142

Rwanda

RWA

142

143

Saint Kitts and Nevis

KNA

143

144

Saint Lucia

LCA

144

145

Saint Vincent and the Grenadines

VCT

145

146

Samoa

WSM

146

147

San Marino

SMR

147

148

Sao Tome and Principe

STP

148

149

Saudi Arabia

SAU

149

150

Senegal

SEN

150

151

Serbia

151

152

Seychelles

SYC

152

153

Sierra Leone

SLE

153

154

Singapore

SGP

154

155

Slovakia

SVK

155

156

Slovenia

SVN

156

157

Solomon Islands

SLB

157

158

Somalia

SOM

158

159

South Africa

ZAF

159

160

Spain

ESP

160

161

Sri Lanka

LKA

161

162

Sudan

SDN

162

163

Suriname

SUR

163

164

Swaziland

SWZ

164

165

Sweden

SWE

165

166

Switzerland

CHE

166

167

Syrian Arab Republic

SYR

167

168

Tajikistan

TJK

168

169

Thailand

THA

169

170

The former Yugoslav Republic of Macedonia

MKD

170

171

Timor-Leste

TLS

171

172

Togo

TGO

172

173

Tonga

TON

173

174

Trinidad and Tobago

TTO

174

175

Tunisia

TUN

175

176

Turkey

TUR

176

177

Turkmenistan

TKM

177

178

Tuvalu

TUV

178

179

Uganda

UGA

179

180

Ukraine

UKR

180

181

United Arab Emirates

ARE

181

182

United Kingdom

GBR

182

183

United Republic of Tanzania

TZA

183

184

United States

USA

184

185

Uruguay

URY

185

186

Uzbekistan

UZB

186

187

Vanuatu

VUT

187

188

Venezuela

VEN

188

189

Viet Nam

VNM

189

190

Yemen

YEM

190

191

Zambia

ZMB

191

192

Zimbabwe

ZWE

192

BẢNG MÃ 03/CIC: MÃ LOẠI GIẤY TỜ CÁ NHÂN

STT

Tên loại giy tờ cá nhân

Mã s

1

Hộ chiếu

01

2

Số hộ khẩu

02

3

Bằng lái xe ô tô

03

4

Thẻ quân nhân

04

5

Thẻ sinh viên

05

6

Các loại giấy tờ cá nhân khác

06

BẢNG MÃ 04/CIC: MÃ LOẠI HÌNH TỔ CHỨC

STT

Loại hình t chức và cá nhân

Mã s

1

Công ty nhà nước

01

2

Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ

02

3

Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên có phần vốn góp của nhà nước trên 50% vốn điều lệ hoặc nhà nước giữ quyền chi phối

03

4

Công ty trách nhiệm hữu hạn khác

04

5

Công ty cổ phần có vốn cổ phần của nhà nước chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; hoặc nhà nước giữ quyền chi phối đối với công ty trong Điều lệ của công ty.

05

6

Công ty cổ phần khác

06

7

Công ty hợp danh

07

8

Doanh nghiệp tư nhân

08

9

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

09

10

Hợp tác xã và liên hiệp hợp tác xã

10

11

Hộ kinh doanh, cá nhân

11

12

Đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể và hiệp hội

12

13

Khác

13

BẢNG MÃ 05/CIC: MÃ NGÀNH KINH T

STT

Tên ngành

Mã s

1

Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản

0101

2

Khai khoáng

0201

3

Công nghiệp chế biến, chế tạo

0202

4

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí

0203

5

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải.

0204

6

Xây dựng

0301

7

Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác

0401

8

Vận tải kho bãi

0402

9

Dịch vụ lưu trú và ăn uống

0403

10

Thông tin và truyền thông

0501

11

Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm

0601

12

Hoạt động kinh doanh bất động sản

0602

13

Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ

0701

14

Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ

0702

15

Hoạt động của đảng Cộng sản, tổ chức chính trị – xã hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng; bảo đảm xã hội bắt buộc

0801

16

Giáo dục và đào tạo

0802

17

Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

0803

18

Nghệ thuật, vui chơi và giải trí

0804

19

Hoạt động dịch vụ khác

0805

20

Hoạt động làm thuê các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tự tiêu dùng của hộ gia đình

0806

21

Hoạt động của các tổ chức và cơ quan quốc tế

0807

BẢNG MÃ 06/CIC: KÝ HIỆU CÁC LOẠI TIỀN TỆ CỦA CÁC NƯỚC

STT

Tên nước (tiếng việt)

Tên ngoại tệ

Ký hiệu

Chữ

S

1

VIỆT NAM ĐỒNG

VND

00

2

VIỆT NAM VÀNG

XAU

01

3

SLOVAKIA SLOVAKKORUNA

SKK

09

4

MO ZĂM BÍCH METICAL

MZM

10

5

NICARAGUA CORDOBA ORO

NIO

11

6

NAM TƯ NEW DINAR

YUM

12

7

ÁO EURO

EUR

14

8

BỈ EURO

EUR

14

9

PHẦN LAN EURO

EUR

14

10

PHÁP EURO

EUR

14

11

ĐỨC EURO

EUR

14

12

AI LEN EURO

EUR

14

13

Ý EURO

EUR

14

14

LÚCH XĂM BUA EURO

EUR

14

15

NETHERLANDS EURO

EUR

14

16

THỔ NHĨ KỲ EURO

EUR

14

17

TÂY BAN NHA EURO

EUR

14

18

GUINEA- BISSAU GUINEA-BISSAU PESO

GWP

15

19

HONDURAS LEMPIRA

HNL

16

20

ANBANI LEK

ALL

17

21

BA LAN ZLOTY

PLN

18

22

BUN GA RI LEV

BGL

19

23

LIBERIA LIBERIAN DOLLAR

LRD

20

24

HUNGARY FORINT

HƯF

21

25

LIÊN BANG NGA RUSSIAN RUBLE(NEW)

RUB

22

26

MÔNG CỔ TUGRIK

MNT

23

27

RUMANI LEU

ROL

24

28

TIỆP KHẮC (MỚI) CZECH KORUNA

CZK

25

29

TRUNG QUỐC YAN RENMINBI

CNY

26

30

BẮC TRIỀU TIÊN NORTH KOREAN WON

KPW

27

31

CU BA CUBAN PESO

CUP

28

32

LÀO KIP

LAK

29

33

CAM PU CHIA RIEL

KHR

30

34

PAKISTAN PAKISTAN RUPEE

PKR

31

35

ACHENTINA ARGENTINE PESO

ARS

32

36

CA MƠ RUN CFA FRANC BEAC

XAF

33

37

ANDURÁT SPANISIC PESETA

ESP

34

38

GUERNSEY,C.I. POUND STERLING

GBP

35

39

ISLE OF MAN POUND STERLING

GBP

35

40

JERSEY,C.I POUND STERLING

GBP

35

41

ANH POUND STERLING

GBP

35

42

HỒNG KÔNG HONGKONG DOLLAR

HKD

36

43

AMERICAN SAMOA US DOLLAR

USD

37

44

BRISTISH INDIAN OCEAN TERRITORY US DOLLAR

USD

37

45

GUAM US DOLLAR

USD

37

46

HAITI US DOLLAR

USD

37

47

MARSHALL ISLANDS US DOLLAR

USD

37

48

MICRONESIA (PERERATED STATES OF) US DOLLAR

USD

37

49

NORTHERN MARIANA ISLANDS US DOLLAR

USD

37

50

PALAU US DOLLAR

USD

37

51

PANAMA US DOLLAR

USD

37

52

PUERTO RICO US DOLLAR

USD

37

53

TURKS AND CAICOS ISLANDS US DOLLAR

USD

37

54

MỸ US DOLLAR

USD

37

55

UNITED STATES MINOR OU US DOLLAR

USD

37

56

VIRGIN ISLANDS,BRISTISH US DOLLAR

USD

37

57

VIRGIN ISLANDS,U.S. US DOLLAR

USD

37

58

UNITED STATES MINOR OU US DOLLAR

USD

37

59

PHÁP FRENCH FRANC

FRF

38

60

FRENCH SOUTHERN TERRI FRENCH FRANC

FRF

38

61

GUADELOUPE FRENCH FRANC

FRF

38

62

MANTINIQUE FRENCH FRANC

FRF

38

63

MAYOTTE FRENCH FRANC

FRF

38

64

MONACO FRENCH FRANC

FRF

38

65

REUNION FRENCH FRANC

FRF

38

66

SAINT PIERRE AND MIQUEL FRENCH FRANC

FRF

38

67

LIECHTENSTEIN SWISS FRANC

CHF

39

68

THỤY SĨ SWISS FRANC

CHF

39

69

ĐỨC DEUTSCHE MARK

DEM

40

70

NHẬT BẢN YEN

JPY

41

71

THỔ NHĨ KỲ PORTUGUESE ESCUDO

PTE

42

72

GINE GUINEA FRANC

GNF

43

73

SOMALIA SOMA- SHILLING

SOS

44

74

THAI LAND BAHT

THB

45

75

BRUNEI DARUSSALAM BRUNEI DOLLAR

BND

46

76

BRAZIL BRAZILIAN REAL

BRL

47

77

THỤY ĐIỂN SWEDISH KRONA

SEK

48

78

BOUVET ISLAND NORWEGIAN KRONE

NOK

49

79

NAUY NORWEGIAN KRONE

NOK

49

80

SVALBARD AND JAN MAYE NORWEGIAN KRONE

NOK

49

81

ĐAN MẠCH DANISH KRONE

DKK

50

82

FAEROE ISLAND DANISH KRONE

DKK

50

83

GREENLAND DANISH KRONE

DKK

50

84

LÚCH XĂM BUA LUXEMBOURG FRANC

LUF

51

85

ÚC AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

86

CHRISMAST ISLAND AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

87

COCOS(KEELING) ISLAND AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

88

KIRIBATI AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

89

NORFOLK ISLAND AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

90

TUVALU AUSTRALIAN DOLLAR

AUD

52

91

CANADA CANADIAN DOLLAR

CAD

53

92

SINGAPORE SINGAPORE DOLLAR

SGD

54

93

MALAYSIA MALAYSIAN RINGGIT

MYR

55

94

ALGIERI ALGERIAN DINAR

DZD

56

95

YEMEN YEMENI RIAL

YER

57

96

IRẮC IRAQI DINAR

IQD

58

97

LIBYAN ARB JAMAHIRJYA LIBYAN DINAR

LYD

59

98

TUNISIA TUNISIAN DINAR

TND

60

99

BỈ BELGIAN FRANC

BEF

61

100

LÚCH XĂM BUA BELGIAN FRANC

BEF

61

101

MA RỐC MOROCCAN DIRHAM

MAD

62

102

COLOMBIA COLOMBIAN PESO

COP

63

103

CAMEROON CFA FRANC BEAC

XAF

64

104

CỘNG HOÀ TRUNG PHI CFA FRANC BEAC

XAF

64

105

SAT CFA FRANC BEAC

XAF

64

106

CONGO CFA FRANC BEAC

XAF

64

107

EQUATORIAL GUINEA CFA FRANC BEAC

XAF

64

108

GABONG CFA FRANC BEAC

XAF

64

109

ANGOLA KWANZA REAJUSTADO

AOR

65

110

NETHERLANDS NETHERLANDS GUILDER

NLG

66

111

BENIN CFA FRANC BCEAO

XOF

67

112

BURKINA FASO CFA FRANC BCEAO

XOF

67

113

COTED'IVOIRE CFA FRANC BCEAO

XOF

67

114

GUINEA- BISSAU CFA FRANC BCEAO

XOF

67

115

MALI CFA FRANC BCEAO

XOF

67

116

NIGIÊ CFA FRANC BCEAO

XOF

67

117

SENEGAL CFA FRANC BCEAO

XOF

67

118

TOGO CFA FRANC BCEAO

XOF

67

119

AI CẬP EGYPTIAN POUND

EGP

69

120

CỘNG HOÀ SYRIAN ARAB SYRIAN POUND

SYP

70

121

LI BĂNG LEBANESE POUND

LBP

71

122

ETHIOPIA ETHIOPIANBIRR

ETB

72

123

AI LEN IRISH POUND

IEP

73

124

THỔ NHĨ KỲ TURKISH LIRA

TRL

74

125

HOLY SEE(VATICAN CITY STATE) ITALIAN LIRA

ITL

75

126

Ý ITALIAN LIRA

ITL

75

127

SAN MARINO ITALIAN LIRA

ITL

75

128

PHẦN LAN MARKKA

FIM

76

129

MEXICO MEXICAN PESO

MXN

77

130

PHI LIP PIN PHILIPPINE PESO

PHP

78

131

PA RA GUAY GUARANI

PYG

79

132

HI LẠP DRACHMA

GRD

80

133

BHU TAN INDIAN RUPEE

INR

81

134

ẤN ĐỘ INDIAN RUPEE

INR

81

135

SRI LANKA SRI LANKA RUPEE

LKR

82

136

BANGLADET TAKA

BDT

83

137

INDONESIA RUPIAH

IDR

84

138

ÁO SCHILLING

ATS

85

139

ECUADOR SUCRE

ECS

87

140

NEW ZEALAND NEWZEALAND DOLLAR

NZD

88

141

NIUE NEWZEALAND DOLLAR

NZD

88

142

PITCAIRN NEWZEALAND DOLLAR

NZD

88

143

TOKELAU NEWZEALAND DOLLAR

NZD

88

144

GIBUTI DJIBUTI FRANC

DJF

89

145

ANDORRA SPANISH PESETA

ESP

90

146

TÂY BAN NHA SPANISH PESETA

ESP

90

147

ARẬP XÊ ÚT SAUDI RYAL

SAR

91

148

PÊ RU NUEVO SOL

PEN

92

149

PANAMA BALBOA

PAB

93

150

ĐÀI LOAN NEW TAIWAN DOLLAR

TWD

94

151

MA CAO PATACA

MOP

95

152

IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) IRANIAN RIAL

IRR

96

153

CÔ OÉT KUWAITI DINAR

KWD

97

154

HÀN QUỐC WON

KRW

98

155

CÁC NƯỚC KHÁC CÁC NGOẠI TỆ KHÁC


99

BẢNG MÃ 07/CIC: MÃ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG TIỀN VAY

STT

Mục đích sử dụng tiền vay

Mã số

1

Cho vay tiêu dùng

01

2

Cho vay đầu tư, kinh doanh bất động sản

02

3

Cho vay đầu tư, kinh doanh chứng khoán

03

4

Cho vay kinh doanh thương mại, dịch vụ

04

5

Cho vay sản xuất

05

5.1

Sản xuất công nghiệp

051

5.2

Sản xuất nông, lâm nghiệp

052

5.3

Nuôi trồng, chế biến thủy hải sản

053

5.4

Sản xuất khác

054

6

Cho vay xây dựng cầu, đường

06

7

Cho vay khác

09

BẢNG MÃ 08/CIC: MÃ LOẠI VAY

STT

Tên loại vay

Mã s

1

Dư nợ cho vay ngắn hạn

01

2

Dư nợ cho vay trung hạn

02

3

Dư nợ cho vay dài hạn

03

4

Dư nợ chiết khấu thương phiếu và các giấy tờ có giá

04

5

Dư nợ cho thuê tài chính

05

6

Dư nợ các khoản phải trả thay khách hàng

06

7

Dư nợ cho vay vốn nhận trực tiếp từ các tổ chức quốc tế

07

8

Dư nợ cho vay vốn nhận của Chính phủ

08

9

Dư nợ cho vay vốn nhận của các tổ chức, cá nhân khác

09

10

Dư nợ cho vay vốn đặc biệt

10

11

Dư nợ cho vay thanh toán công nợ

11

12

Dư nợ cho vay đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch nhà nước

12

13

Dư nợ cho vay khác

13

14

Dư nợ chờ xử lý

14

15

Dư nợ được khoanh

15

16

Dư nợ cho vay đầu tư theo hợp đồng nhận ủy thác

16

17

Dư nợ cho vay theo hợp đồng nhận tài trợ

17

18

Dư nợ của khách hàng đã xử lý

18

BẢNG MÃ 09/CIC: MÃ NHÓM NỢ

STT

Nhóm nợ

Mã s

1

Nhóm 1 (Nợ đủ tiêu chuẩn)

01

2

Nhóm 2 (Nợ cần chú ý)

02

3

Nhóm 3 (Nợ dưới tiêu chuẩn)

03

4

Nhóm 4 (Nợ nghi ngờ)

04

5

Nhóm 5 (Nợ có khả năng mất vốn)

05

BẢNG MÃ 10/CIC: MÃ LOẠI BẢO ĐẢM TIỀN VAY

STT

Tên loại tài sản bảo đảm tiền vay

Mã s

1

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

01

2

Phương tiện giao thông

02

3

Giấy tờ có giá

03

4

Trái phiếu

04

5

Cổ phiếu

05

6

Tín phiếu

06

7

Kỳ phiếu

07

8

Chứng chỉ tiền gửi

08

9

Thương phiếu

09

10

Giấy tờ khác trị giá được bằng tiền

10

11

Kim khí đá quý

11

12

Máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu, hàng hóa

12

13

Máy móc thiết bị

13

14

Dây chuyền sản xuất

14

15

Nguyên nhiên vật liệu

15

16

Hàng tiêu dùng

16

17

Hàng hóa khác

17

18

Tài sản đăng ký quyền sở hữu và quyền sử dụng khác

18

19

Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả

19

20

Quyền sở hữu công nghiệp

20

21

Quyền đòi nợ

21

22

Quyền được nhận bảo hiểm

22

23

Quyền góp vốn doanh nghiệp

23

24

Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên

24

25

Lợi tức và các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố

25

26

Quyền tài sản khác

26

27

Tài sản khác

27

Đội ngũ luật sư

Luật sư
Nguyễn Trường Sơn


Luật sư
Võ Quốc Cương


Luật sư
Nguyễn Tiến Thông


Luật sư
Nguyễn Thị Yến Linh


Luật sư
Lê Nguyễn Thế Trọng


Luật sư
Lê Văn Xớt

Video tư vấn luật nguyễn lê
 
Khách hàng thân thiết
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
Khách hàng thân thiết
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
luat
Cám ơn luật sư
"Chúng tôi thật sự hài lòng với dịch vụ luật sư doanh nghiệp của Công ty Luật Nguyễn Lê. Mọi vấn đề về pháp lý của chúng tôi được tư vấn một cách hoàn hảo đã giúp cho chúng tôi thật sự yên tâm trong công việc kinh doanh. Do đó, các quyết định, các hợp đồng của chúng tôi được ký kết với khách hành một cách nhanh chóng và hiệu quả. Công ty Luật Nguyễn Lê thật sự là một người bạn đồng hành của chúng tôi."
Ô. Nguyễn Thanh Đại
GĐ. Tài chính Công ty SINO - PACIFIC